Wsparcie

Nawet najbardziej szczytna idea nie może być zrealizowana bez odpowiednich środków. W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem szczegółowej koncepcji i formy pomnika wraz z otoczeniem. Wstępne koszty realizacji projektu oceniamy na 200-250 tys. złotych i choć na każdym kroku spotykamy się z pomocą i życzliwością osób prywatnych i instytucji publicznych, za którą ze szczerego serca dziękujemy, to do działalności potrzebne są również środki finansowe. A budowa pomnika to nie jedyne działanie Stowarzyszenia. Od początku działalności przystąpiliśmy do zbierania materiałów o powojennej historii wrocławskiego pływania i ratowania, często bezcennych, pamiątek z nią związanych.

Jeżeli chcesz wspomóc nasze cele statutowe, a zwłaszcza budowę pomnika, to możesz wziąć udział w naszych zbiórkach, o których będziemy regularnie informować, zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia, albo dokonać dowolnej wpłaty na konto Stowarzyszenia z zaznaczeniem celu (np. działalność statutowa, budowa pomnika Skok po rekord itp.).
Jeżeli chcesz i możesz pomóc w inny sposób zapraszamy do kontaktu z nami – razem możemy więcej!

Konto bankowe Stowarzyszenia „Skok po rekord”:
Bank PKO BP SA nr rachunku 19 1020 5242 0000 2102 0528 4924

Za każdą formę pomocy już dzisiaj serdecznie dziękujemy!

UWAGA:

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

  • przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,    – prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
  • przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Uwaga: jeżeli darowizna przekracza na rzecz jednej organizacji 15.000 zł jednorazowo lub 35.000 zł w ciągu roku należy sporządzić CIT-D.

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

  • przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),   organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
  • przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.